Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. ok, souhlasím

e-kameny.cz drahé kameny, minerály, šperky, výrobky z kamenů, e-shop

Košík je prázdný

Reklamace

Práva a povinnosti prodejce

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, jsme plátci DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že zboží má porušený obal, či zboží je např: poničené přepravou, rozbité apod. musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce (Česká pošta) a tím zboží nepřevzít. Pouze tak může být reklamace poničeného zboží dopravou uznána. V případě, že kupující nezkontroluje obsah zásilky přímo při převzetí u dopravce, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána. E-kameny.cz expeduje pouze zboží v řádné kvalitě a nikoliv vadné či jakýmkoliv způsobem poškozené. K možnému poškození zboží tudíž může dojít pouze při přepravě a proto je nutné zásilku zkontrolovat přímo při převzetí u přepravce. Povinností kupujícího je taktéž bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných skrytých závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží řeší (viz Obchodní podmínky).

Reklamační řád

E-kameny.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. V případě, že kupující takto neučiní, má se za to, že zboží bylo kupujícímu doručeno v řádném stavu bez vad. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu nebo písemně prostřednictvím pošty. Kupující má povinnost ihned po převzetí zboží od přepravce toto zboží zkontrolovat a o případných vadách či nesrovnalostech ihned informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu prostřednictvím emailu nebo písemnou formou. Poškození zboží a reklamace poškozeného zboží přepravou řeší bod 2 reklamačního řádu. Reklamace se nevztahuje na poškozené zboží nevhodným používáním (např: úmyslným přetžením, rozbitím, nevhodnou manipulací atd). V případě poničeného obalu zboží při převzetí balíku, je nutné reklamaci uplatnit u České pošty a to ihned po převzetí. Při podání reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v kompletním stavu (tj. např. u vypadlých zirkonových kamenů včetně těchto kamenů), kopii prodejního dokladu (faktury) - při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Budeme velmi rádi, pokud přiložíte i stručný popis závady a jak k ní došlo, abychom mohli reklamaci co možná nejdříve vyřídit. Reklamace je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu uvedenou na faktuře. Reklamaci může vyřídit i jiný e-shop provozovaný prodávajícím za dodržení všech zákonných podmínek. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Reklamace se nevztahuje na zničené zboží dodané v nekompletním stavu prodávajícímu, či jinak poničené nevhodným užíváním (např.odřené, ohnuté, přetržené atd.) Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz za zboží.

 • Prodávající odpovídá pouze za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou v záruční době.
 • Délka záruční doby, vztahující se na veškeré námi nabízené zboží, je 2 roky ode dne převzetí věci kupujícím.
 • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu.
 • Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.
 • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit o jakou se jedná vadu (odstranitelnou či neodstranitelnou).
 • Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
 • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30ti dnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu.
 • Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení a možností tuto věc vyměnit.
 • V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
 • Jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu.
 • Po uplynutí 2 leté záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Postup v případě reklamace zboží kupujícím

Postup v případě reklamace zboží kupujícím:

 • Kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu o vzniklé vadě prodávajícího prokazatelně emailem (popř.telefonicky) ihned po zjištění vady
 • Kupující je povinen k reklamovanému zboží přiložit veškeré náležitosti a to zejména fotokopii nebo originál proformafaktury prokazující původ zboží a přiložit průvodní dopis, kde popíše jasně a zřetelně vadu a další dodatečné informace, které mohou posloužit k vyřízení reklamace a následně tento dopis je povinen opatřit datumem a svým vlastnoručním podpisem. Doporučujeme přiložit i číslo běžného účtu, který v případě potřeby prodejce použije pro úhradu kupujícímu.
 • Kupující zašle reklamované zboží se všemi náležitostmi dle bodu 4.b) doporučeně (nikoliv na dobírku) prostřednictvím České pošty s.p. prodávajícímu na adresu uvedenou v levém horním rohu na proformafaktuře a to pouze a výlučně na své vlastní náklady, které kupující při odeslání hradí sám.
 • Prodávající neručí za škody na reklamovaném zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a na své náklady řádně připojistit. V případě, že zboží bude poškozeno přepravou, prodejce za takto vzniklou škodu neručí a zboží do reklamačního řízení nepřevezme.
 • O odeslání zboží k reklamaci se všemi náležitostostmi dle bodu 4.b) je kupující povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího emailem a informovat ho zejména o datumu odeslání, čísle zásilky apod., aby následně prodávající byl schopen zásilku převzít a byl o ní informován.
 • V případě, že kupující výslovně netrvá na úhradě nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace dle §598 Občanského zákoníku, prodávající kupujícímu výsledek reklamace zašle ZDARMA na své náklady na adresu kupujícího.
 • V případě, že kupující výslovně trvá na úhradě nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (nejlevnější možný způsob doručení reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu) dle §598 Občanského zákoníku a reklamace bude uznána prodávajícím jako oprávněná, je povinen o této skutečnosti dle §599 Občanského zákoníku řádně informovat prodávajícího a to v přiloženém průvodním dopise, který dle bodu 4.2) musí být nedílnou součástí reklamace. Jiná forma informování prodejce v tomto případu než-li písemná není přípustná.
 • V případě, že reklamace nebude uznána jako oprávněná, nárok na úhradu nutných nákladů dle bodu 4g) zaniká a v takovém případě si prodávající vyhrazuje právo následně po vyřízení neuznané reklamace v zákonné lhůtě 30ti dnů vydat zdarma výsledek reklamačního řízení osobně kupujícímu a to výhradně v sídle prodávajícího. Kupující je povinen na emailovou (popř.telefonickou) výzvu prodávajícího bez zbytečného odkladu převzít tento výsledek reklamačního řízení po předchozí dohodě a to výlučně na své náklady, v opačném případě má nárok prodávající požadovat náklady na uskladnění. Nárok na úhradu případné dopravy do sídla prodávajícího tím kupujícímu nevzniká. V případě, že kupující si přeje výsledek neuznané reklamace zaslat na svou adresu, vyhrazuje si v případech hodných zřetele prodávající právo uplatnit na kupujícím prokazatelné náklady na doručení výsledku reklamačního řízení (zejména poštovné, pojištění zásilky a expediční náklady s tím spojené) a tyto prokazatelné náklady případně právní nebo soudní cestou vyžadovat. Zasláním a nárokem na úhradu prokazatelných nákladů prodávajícího při neuznané reklamaci na žádost kupujícího není dotčen §627 Občanského zákoníku a kupující bere na vědomí, že jeho zákonná práva na uplatnění reklamace nebyla a nejsou ze strany prodávajícího omezena a to především umožněním vyzvednutí neuznané reklamace zdarma v sídle prodávajícího.
 • V případě, že reklamace je ze strany kupujícího neoprávněná či opakovaně neoprávněná si prodávající v případech hodných zřetele vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu prokazatelných nákladů na takto neoprávněně reklamovaného zboží (poštovné, pojištění zásilky a expediční náklady) a tyto prokazatelné náklady případně právní nebo soudní cestou vyžadovat. V případě, že kupující nemá zájem uhradit tyto náklady, prodávající mu vydá bezplatně takto neoprávněně reklamované zboží pouze osobně ve svém sídle a to vždy po předchozí dohodě. Nárok na úhradu dopravy do sídla prodávajícího tím kupujícímu nevzniká.

Reklamační řád je platný od 12.4.2006

Kategorie